Dịch Vụ
Mã số bản tin: 7665
Bán Cable Box xem được tất cả chương trình miễn phí T-Lan, T-Quốc, Việt Nam, VTV4, XXX...v.v...Nhận sửa chữa computer, mài kềm, kéo, dao, gài nhạc Karaoke vô Laptop. L/L: (714) 749-5288 or (714) 927-4277